เมียนมาร์ พระธาตุอินทร์แขวน , Myanmar

separator
Price 13000฿ 3 วัน 2 คืน
Scroll down

เมียนมาร์ พระธาตุอินทร์แขวน , Myanmar

13000฿ per person

ท่องเที่ยวเมียนมาร์ เมืองอินทร์แขวน ย่างกุ้ง นำสักการะพระธาตุอินทร์แขวน ก้อนศิลาขนาดใหญ่ปิดทองทั้งองค์ ที่ตั้งอยู่อย่างน่าอัศจรรย์ใจ บนยอดเขาพวงลวง นมัสการ พระพุทธรูปไจ๊ปุ่น กับพระพุทธรูปปางประทับนั่งรอบ4ทิศ และบูชา มหาสถานพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นโบราณสถานของโลก อายุ2,500ปี ยอดเจดีย์ประดับด้วย เพรช พลอย ทับทิม บุษราคัม และไพลิน กว่า8,000เม็ด เดินเล่นกันที่ สก๊อตมาร์เก็ต กับสินค้าที่หลากหลาย.

3 วัน 2 คืน
20+ Age
 • Departure
  เวลานัดหมาย 8:30 น. พร้อมออกเดินทางเวลา 10:40 น.
 • Departure Time
  เวลาเดินทางกลับโดยประมาณ 18:00 น. จะเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 19:15น.
 • Dress Code
  เสื้อผ้าที่ควรสวมใส่ ควรแต่งกายสุภาพ หรือ มีเสื้อผ้าสำหรับสวมคลุม , รองเท้าผ้าใบเหมาะสำหรับการเดิน , อุปกรณ์กันแดด
 • Included
  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ที่ระบุในรายการ
  ค่าประกันการเดินทาง ตามเงื่อนไข
  ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินตามเงื่อนไข
  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามรายการ
  ค่าห้องพัก ที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
  ค่าหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง (Tip ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า)
  ค่าอาหาร ตามรายการ
 • Not Included
  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  น้ำดื่ม
  บล็อก
  ห้องอาบน้ำ
  เสื่อ
  เอกสารประกอบการเรียน
  โยคะ
1
Day 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง– หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน ( -/L/D)

            10.40 น.  เดินทางสู่กรุงย่างกรุง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD251 11.25 น.  ถึง สนามบินมิงกาลาดง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่เมืองหงสาวดี หงสาวดีตั้ง อยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ พะโค เป็นเมืองหลวงของชาวมอญมา  ก่อน  ในอดีตซึ่งสัญลักษณ์ของเมืองนี้คือ หงส์ คู่ ตำนานเล่าว่าเมื่อครั้ง ที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาบริเวณหงสาวดี  เมื่อก่อนยังเป็นเพียงเกาะเล็กๆในอ่าวเมาตะมะเล็กมากจน หงส์สามารถยืนได้เพียงตัวเดียวทำให้หงส์ตัวเมีย   ต้องยืนอยู่บนหลังตัวผู้ พอเห็นเช่นนั้น จึงทำนายว่าพื้น ที่บริเวณนี้จะเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุด คินปุนแคมป์ เชิงเขาไจ้ทิโย ถึง คินปุ่นแคมป์ หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถโดยสารท้องถิ่น เพื่อขึ้น ไปบนเขาไจ้ทิโย ให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพสองข้างทางตลอดการเดินทาง เดินทางจนถึงจุดพัก เปลี่ยนเป็นเสลี่ยง เดินทางต่อจนถึง  พระธาตุอินทร์แขวน ที่ตั้งอยู่บนก้อนศิลาขนาดใหญ่ปิดทองทั้ง องค์พระธาตุอินทร์แขวนนี้  นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดอีกด้วย ที่พัก KYAITHIYO HOTEL  หรือเทียบเท่า โรงแรมแห่งนี้อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุด รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเชิญท่านตามอัธยาศัย ท่านสามารถขึ้น ไปนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้ง เป็นเวลานานบริเวณที่ยื่นสู่พระเจดีย์ ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม เบาะนั่งไปด้วยเพราะพื้นที่นั่งมีความ เย็นมากเนื่องจากที่นี่สภาพอากาศจะมีลมพัด  ค่อนข้างแรง
2
Day 2 : พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง –พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระพุทธรูปไจ้ปุ่น – เจดีย์ชเวดากอง ( B/L/D)
  เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม สักการะ พระเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ พระธาตุมุเตา พระธาตุมุเตาเป็นพระธาตุที่  สูงที่สุดของพม่าซึ่งมีความสูงถึง 114 เมตร ซึ่งเป็นต้นเหตุของชื่อพระธาตุมุเตา เพราะพระธาตุ มุเตา สูงจนต้องแหงนหน้าจนเมื่อยคอ ถึงจะมองเห็นยอดพระธาตุ จึงเป็นเหตุให้  แสงแดดที่แรงกล้าเผาจมูกจนแสบร้อน ซึ่งคำว่า จมูกร้อนในภาษามอญเรียกว่า “มุเตา” และยัง  เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดในพม่าอีกด้วย นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง บริเวณ ท้องพระโรง และตำหนักพระนางสุพรรณกัลยา เริ่มขุด  พบและปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 ปัจจุบันยังขุดไม่แล้วเสร็จ แต่ก็สามารถเห็นได้ว่าพระราชวังแห่ง  นี้กว้างใหญ่เพียงใด กลางวัน   รับประทานกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร เดินทางเข้านมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และยังเป็นพระนอนที่สวยที่สุดของพม่าอีกด้วย บ่าย เข้านมัสการ พระพุทธรูปไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ.2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งรอบทั้ง 4 ทิศประกอบด้วย องค์ สมเด็จพระสมณโคดม สัมมาสมพุทธเจ้า (ทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้า ในอดีต 3 พระองค์คือ 1.พระพุทธเจ้า โกนาคมโน (ทิศใต้)   2.พระพุทธเจ้า กกุสันโธ (ทิศตะวันออก) 3.พระพุทธเจ้า กัสสะปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดย 4 สาวพี่น้อง ที่อุทิศตน ให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะ กับ  บุรุษเพศ แต่มีหนึ่งในนั้นได้แต่งงาน พระพุทธรูปองค์หนึ่งจึงได้พังลงมาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผลจากการผิดคำสาบาน ถ้า  หากมองเผินๆจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างพุทธรูปทั้ง 4 องค์ แต่ถ้าสังเกตจากพุทธศิลป์จะเห็นว่า พระพุทธรูป  เหล่านี้เดิม  เป็นศิลปะมอญ ที่มีเค้าโครงหน้ากลม แต่มีองค์หนึ่งที่มีโครงหน้าเหลี่ยม แบบศิลปะพม่า จากนั้น นำทุกท่านเดินทางกลับ เมืองย่างกุ้ง เดินทางเข้าสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นโบราณสถานของโลกซึ่งมีอายุ  มากกว่า 2,500 ปี พระมหาเจดีย์แห่งนี้ตั้ง อยู่บนยอดเขาสูง 100 เมตร ภายในประดิษฐานพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า   ด้านนอกนั้น หุ้มแผ่นทองเอาไว้มากกว่า 8,600 แผ่น บนยอดสุดของเจดีย์ประดับด้วย เพชร พลอย ทับทิม บุษราคัม และ  ไพลินอีกกว่า8,000 เม็ดซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้ นมัสการ ณ จุด อธิฐานศักดิ์สิทธิ์พร้อมใบไม้  ที่มีความหมายถึง   “ชัยชนะและความสำเร็จ” ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก GREEN HILL HOTEL  หรือเทียบเท่า
3
Day 3 : ย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี  – วัดบารมี – เจดีย์โบตาทาวน์ – ขอพรเทพทันใจ – สก๊อตมาร์เก็ต – กรุงเทพฯ ( B/ L/ -)
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระ ที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ เข้าสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดบารมี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกฐานจำนวนมาก นำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า มีความแตกต่างจากเจดีย์ทั่วไป คือออกแบบ  ให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่ง สามารถเดินเข้าไปภายในได้โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ไว้ในผอบ  ทองคำสำหรับ กราบไหว้บูชาขอพร เทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวมอญและพม่านิยมกราบไหว้บูชา ด้วยเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะได้สมปรารถนาทันใจ กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เลือกซื้อ สินค้าที่ “สก๊อตมาเก็ต” ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวมความหลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี งานไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก งาช้างแกะสลัก และผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญี่ปุ่น ภาพเขียนสีน้ำ และสีน้ำมันอันงดงาม 17.45 น.    กลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์เอเชีย   เที่ยวบินที่  FD254 19.15 น.   ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและมีความสุข

Tour Location

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sollicitudin, tellus vitae condimentum egestas, libero dolor auctor tellus, eu consectetur neque elit quis nunc. Cras elementum pretium est.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec viverra purus vitae venenatis laoreet. Phasellus tincidunt rhoncus rutrum. Mauris a eleifend nisl. Cras ac bibendum massa. Maecenas et pellentesque dui, vitae varius enim. Ut sit amet turpis lacus. Suspendisse interdum nunc et enim congue fermentum. Aliquam a turpis ac orci pulvinar venenatis. Ut tincidunt ante ex, tempus lobortis leo luctus non. Nulla mattis libero eu tincidunt fermentum. Vestibulum iaculis ac leo et dictum. Etiam porta faucibus orci, in auctor magna vehicula eu. Proin aliquam accumsan est. Sed mattis fringilla eros, ut viverra leo rhoncus id. Mauris vestibulum venenatis diam id pretium. Duis eu est efficitur, egestas nisl non, finibus arcu. Proin quis lorem in purus.
Sad naeos, mauris in erat justo. Nullam ac urna eu felis dapibus condimentum sit amet a augue. Sed non neque elit. Sed ut imperdiet nisi. Proin condimentum fermentum nunc. Etiam pharetra, erat sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam, ut aliquam massa nisl quis neque. Suspendisse in orci enim. Suspendisse in orci enim. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris in erat justo. Nullam ac urna eu felis dapibus condimentum sit amet a augue. Sed non neque elit. Sed ut imperdiet nisi. Proin condimentum fermentum nunc. Etiam pharetra, erat sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam, ut aliquam massa nisl quis neque. Suspendisse in orci enim. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris in erat justo. Nullam ac urna eu felis dapibus condimentum sit amet a augue. Sed non neque elit. Sed ut imperdiet nisi. Proin condimentum fermentum nunc. Etiam pharetra, erat sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam, ut aliquam massa nisl quis neque. Suspendisse in orci enim.

Leave a Reply

Accommodation
Meals
Overall
Transport
Value for Money