ฮอกไกโด Hokkaido Ski Noboribetsu 5D 3N , Japan

separator
Price 34000฿ 5 วัน 3 คืน
Scroll down

ฮอกไกโด Hokkaido Ski Noboribetsu 5D 3N , Japan

34000฿ per person

นำทุกท่าน ท่องเที่ยว เมืองฮอกไกโด เมืองที่มีความสวยงาม ทั้งในฤดูร้อน และ ฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุม อันเป็นเสน่ห์ของเมืองแห่งนี้  เริ่มการเดินทาง สวนหมีภูเขาไฟโชวะซินชัน ให้อาหารน้องหมี ชมธารน้ำพร้อมแช่เท้า ณ หุบเขานรกจิโกกุดานิ นำท่านสักการะเนินพระพุทธเจ้า พร้อมบริการอาหาร บุฟเฟต์ชาบู+ขาปู และ ท่องเที่ยว ในเมืองซัปโปโระ อีกมากมาย .

5 วัน 3 คืน
20+ Age
  • Departure Time
    เวลานัดหมาย 23:00 น. พร้อมออกเดินทางเวลา 02:10 น.
  • Return Time
    เวลาเดินทางกลับโดยประมาณ 11:55 น. จะเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 18:00 น.
1
DAY 1 : สนามบินดอนเมือง
23:00 น.    พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาเตอร์สายการบิน Airasia เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
2
DAY 2 : สนามบินชิโตเสะ-ภูเขาไฟโชวะ-โนโบริเบทสึ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ซัปโปโร-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
02:10 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ XJ620 (บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง) 10:40 น.  เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร เรียบร้อยแล้ว   เดินทางสู่  ภูเขาไฟโชวะ ชินซัน นำท่านเข้าชม   สวนหมีภูเขาไฟโชวะซินชัน (Showa Shinzan Bear Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1:30 ชม.) เป็นสถานที่เพาะพันธ์หมี สีน้ำตาล  นักท่องเที่ยวสามารถชมลูกหมีสีน้ำตาลได้ผ่านกระจกใส   และ หมีโตเต็มวัย ที่โชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว หากท่านใด อยากใกล้ชิดกันมากกว่านี้ ยังมี ห้องสังเกตการณ์พิเศษ กรงมนุษย์ เพิ่มความใกล้ชิดของการชมได้อย่างดี นอกจากนี้ยังมีขายขนมปัง และ แอปเปิ้ลไว้ป้อนอาหารน้องหมี เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (1) เดินทางสู่  ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya)   (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ รูปวงกลม เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ ทะเลสาบแห่งนี้  มีความพิเศษที่ไม่กลายเป็นน้ำแข็ง ในฤดูหนาว ให้สัมผัสบรรยากาศ เดินเล่น หรือ ล่องเรือชมทะเลสาบ (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ ผู้ใหญ่ 1,420 เยน เด็ก710 เยน)   จากนั้นนำท่านสู่ หุบเขานรกจิโกกุดานิ Jigokudani (ใช้เดินทางประมาณ 1ชม.) เป็นหุบเขาที่งดงาม มีน้ำร้อนในลำธาร มีแร่ธาตุกำมะถัน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของบ่อน้ำร้อนย่านโนโบริเบทสึ เดินไปเรื่อยตาม เส้นทางหุบเขาประมาณ 20-30 นาที จะพบกับบ่อโอยุนุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อน้ำร้อนกำมะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และ น้ำจากบ่อนี้ได้ไหลเป็นลำธาร โอยุนุมะกาว่า (Oyunumagawa) สามารถเพลิดเพลินกับการแช่เท้าพร้อม ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงาม เดินทางกลับสู่ เมืองซัปโปโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1:30 ชม.) ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ที่พัก  Smile Hotel Premium Sapporo Susukino หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นย่านการค้าเก่าแก่ ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก เป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วีดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังมีวัยรุ่นมากมายเนื่องจาก มีร้านคีบตุ๊กตา ร้านดองกี้ ร้านค้า 100 เยน  
3
DAY 3 : เนินพระพุทธเจ้า-มิตสุ่ย เอาเล้ตท์-ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้-เมืองซัปโปโร
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม (2) เดินทางสู่ เนินพระพุทธเจ้า (Hill Of Buddha) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30นาที) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทางซัปโปโร เป็นผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของ ทาดาโอะ อันโดะ สถาปนิกชาวญี่ปุ่น  โดยมีลักษณะเป็นเนินล้อมรอบพระพุทธรูป มีความสูงมากถึง 13.5 เมตร และ มีน้ำหนัก 1,500 ตัน รายล้อมด้วย  ธรรมชาติอันงดงาม และ ช่วงฤดูหนาวจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาว  โพลนอยู่ท่ามกลางปุยหิมะ ไฮไลท์ !!! Unseen Hokkaido เมื่อเดินไปถึง จุดประดิษฐาน  พระพุทธรูป  ที่อยู่บริเวณปลายอุโมงค์ แล้วมองย้อนขึ้นไปจะมอง เห็นเหมือนมีแสงสะท้อนรอบๆองค์พระพุทธรูป เปรียบเสมือนรัศมี  แสงแห่งฟ้า มิตซุยเอาเล้ตท์ (Mitsui Outlet) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาที) เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่แห่งแรกของ เมืองฮอกไกโด มีสินค้าแบรนด์  ต่างๆ จำหน่าย เสื้อผ้า ผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก กระเป๋า รองเท้า และมีร้านอาหาร  มากมายให้ท่านได้เลือก ตามอัธยาศัย เที่ยง  อิสระรับประทานกลางวันตามอัธยาศัย   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร (Kokusai Ski Sapporo)   (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม.) ลานสกีที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง  ภายใน  ลานสกี มีกิจกรรม อาทิ สกี สโนว์บอร์ด ร้านอาหาร โรงเรียนสำหรับ  สอนสกี  ให้ท่านได้เล่นสกี และ สัมผัสหิมะขาวโพลน  โดยหิมะที่ฮอกไกโด  นั้นได้ชื่อว่า เป็นหิมะที่มีความปุย และนุ่มมากแตกต่างจากที่อื่นๆ อิสระตามอัธยาศัย ( ราคาไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สกี 5,300 YEN โดยประมาณ ) เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าสำคัญของเมืองซัปโปโร (ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที) นำท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของ เมืองโอตารุ บริเวณโดยรอบได้มีโกดังเก่า  ที่ปัจจุบันปรับปรุงเป็น  ร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์ !!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อ ปี 1923 โดยสร้างขึ้น จากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับขนส่งสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง ปัจจุบันสร้างถนนด้วยอิฐแดงเป็นทางเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร มีโคมไฟ  ติดสองข้างทางสร้าง บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (Music Box Museum)  เป็นอีกหนึ่ง ไฮไลท์ของ  ร้านค้าที่ใหญ่ ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น  ด้วยความเก่าแก่  ของอาคารถือเป็นสถานที่สำคัญทาง ประวัติศาสตร์เมือง โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ (Kitaishi Glass) เมืองที่มีชื่อเสียงด้านการเป่าแก้วมา  ยาวนาน โดยในอดีตนั้น จุดประสงค์ของการเป่าแก้ว เพื่อใช้เป็นทุ่นเรือ แต่  ปัจจุบันใช้เป็นของใช้ที่ระลึกแทน นอกจากนี้ยังมี การสอนเป่าแก้วให้กับ  นักท่องเที่ยวอีกด้วย เดินทางสู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ (Hello Kitty Café) เพลิดเพลินกับ  บรรยากาศสุดน่ารัก ของตัวการ์ตูนชื่อดังอย่าง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ  สินค้า และถ่ายรูปตามอัธยาศัย เดินทางกลับสู่เมืองซัปโปโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  50 นาที ) ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ บริการท่านด้วยบุฟเฟต์ชาบู+ขาปู (3) ที่พัก  Smile Hotel Premium Sapporo Susukino หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4
DAY 4 : ตลาดปลา Nijo Market-หอคอยทีวีทาวเวอร์-ศาลาว่าการเก่า ฮอกไกโด-หอนาฬิกา ซัปโปโระ-Sapporo Beer Museum-โรงงานช็อกโกแลต
เช้า ตลาดปลา Nijo Market ตลาดนิโจมี ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี เปรียบเสมือนห้องครัวของ ชาวเมืองซัปโปโรมาตั้งแต่สมัยก่อน นอกจากปลาแซลมอน ปู และหอยเชลล์ ที่เป็น อาหารทะเลเด่นๆ ของฮอกไกโดแล้ว ยังเต็มไปด้วยผลไม้และผักนานาชนิด หอคอยทีวีทาวเวอร์ หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ ซัปโปโร ตั้งอยู่ในสวนโอโดริ (Odori Park) นับตั้งแต่สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1956 ที่นี่นับเป็นเหมือนตัวแทนการพัฒนา ของเมือง ซัปโปโรกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว จุดชมวิวด้านบนอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 90 เมตร ขึ้นไปชมวิวเมือง ซัปโปโร และ กิจกรรมที่จัดในสวนโอโดริ ด้านล่างได้ วันที่อากาศดีสามารถมองเห็นไป ถึงทะเลญี่ปุ่นเลย โดยเฉพาะช่วง ฤดูหนาว สวนโอโดริเป็นที่จัดงานประดับไฟ White Illumination และ เทศกาล หิมะ ซัปโปโร Sapporo Snow Festival เที่ยง ศาลาว่าการเก่า ฮอกไกโด เป็นอาคารที่ก่อสร้างจากอิฐจึงเป็นที่รู้จักดีด้วยชื่อเล่น ‘ทำเนียบอิฐแดง’ อาคารที่ถูกสร้างตามแบบนีโอ บาโรก ของอเมริกาในปี ค.ศ.1888 เป็นเวลากว่า 80 ปีที่ ศาลาว่าการเมืองหลังเก่าทำหน้าที่รับใช้บ้านเมือง ก่อนที่ ศาลาว่าการหลังใหม่ที่ใช้ในปัจจุบันจะแล้วเสร็จ หอนาฬิกา ซัปโปโระ หอนาฬิกาถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1878 นับเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุด  ในเมืองซัปโปโร โดยเป็นหนึ่งในอาคารสไตล์ ตะวันตก ปัจจุบัน นาฬิกาบนหอยังคงเดิน อย่างเที่ยงตรง และมีเสียงระฆังดังกังวาน ในทุกๆ ชั่วโมง โดยหอนาฬิกาแห่งนี้ถูกกำหนดให้เป็น สถานที่ทาง วัฒนธรรม ที่สำคัญแห่งชาติในปี ค.ศ. 1970 และ เป็นพิพิธภัณฑ์ในการจัด แสดง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวกับหอนาฬิกาและโรง แสดงศิลปะการต่อสู้ของเมือง   Sapporo Beer Museum มีพิพิธภัณฑ์เบียร์ที่จัดแสดงกระบวนการผลิตเบียร์  เครื่องมือสำหรับการ  ต้มเบียร์ และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเบียร์  ถัดไป โซน สวนเบียร์ซัปโปโร ที่  มีร้านอาหารบุฟเฟต์ All You Can Eat สไตล์เนื้อแกะย่าง เจงกิสข่าน (มีไก่ หมู เนื้อแกะให้เลือก)   โรงงานช็อกโกแลต  Ishiya Chocolate Factory  เป็นโรงงานในเมืองซัปโปโรที่ผลิต  ช็อกโกแลตอันเลื่องชื่ออย่าง  Shiroi Koibito คุ้กกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต   ที่ทำจากนมโค จากฮอกไกโดที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น  ทำให้คุกกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลตอย่าง Shiroi Koibito มีรสชาติอร่อยกลม  กล่อมสุดๆ จนกระทั่งกลายมา เป็นของฝากยอดนิยมติดอันดับสูงสุดของ เกาะฮอกไกโด นอกจากของฝากแสนอร่อยแล้ว ภายในบริเวณของ โรงงานผลิต  ช็อกโกแลตยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ สวนสำหรับนั่งเล่น มีร้านอาหารอร่อยๆ ให้ได้เลือกชิม ค่ำ   ช้อปปิ้งสึสึกิโนะ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ซื้อของฝาก ตามอัธยาศัย เป็นแหล่งบันเทิง ที่เต็ม  ไปด้วยร้านค้ามากมายกว่า 5,000 ร้านค้า สามารถเพลิดเพลินกับอาหาร  รสชาติหลากหลาย รวมถึง Genghis Khan และเมนูปู ยังมีตรอก Ganso   Sapporo Ramen ภายในตรอกมีร้านอาหารเล็กๆอยู่เป็นจำนวนมาก  
5
DAY 5 : สนามบินชิโตเสะ-กรุงเทพฯ
เช้า    รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม สมควรกว่าเวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ 11:55 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Airasia เที่ยวบินที่ XJ621 (บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง) 18:00 น. เดินทางถึงประเทศไทย พร้อมความประทับใจ

Tour Location

Leave a Reply

Accommodation
Meals
Overall
Transport
Value for Money