Image Alt

มาเก๊า

วัดอาม่า (A-Ma Temple)

วัดที่ก่อร่างมาก่อนที่มาเก๊าจะกำเนิดขึ้น ในบริเวณวัดประกอบไปด้วยศาลาซุ้มประตู ซุ้มประตูแห่งการรำลึก หอสวดมนต์ หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิมและศาลพระพุทธ ที่ล้วนอุทิศให้แด่เทพศักดิ์สิทธิ์องค์ต่างๆ อันทำให้วัดอาม่าเป็นตัวแทนอันน่ายกย่องในการบอกเล่าถึงวัฒนธรรมจีน ที่หล่อหลอมอยู่ในศรัทธาแห่งลัทธิเต๋า ขงจื้อ พุทธศาสนา และความเชื่อในเทพนิทานพื้นบ้านต่างๆ