ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

เลขที่ใบอนุญาต 11/08770